مشتری عزیز هرگونه انتقادات و شکایات خود را می توانید به صندوق پستی ۸۴۶۱۸۱۳۶۵۷ ارسال نمائید یا به صورت حضوری به آدرس اصفهان قهدریجان خیابان امام نرسیده به میدان شهرداری مراجعه کنید.